DISPLAY CASES FOR TAPAS, PINTXOS AND PASTRY

CUBE +4º/+8ºC

LOGIC +4º/+80ºC

STANDARD +4º/+80ºC

DOS PISOS +4º/+80ºC

SHARK 1P +4º/+80ºC

SHARK 2P +4º/+80ºC

SLIM +4º/+8ºC

SELF-SERVICE +4º/+80ºC

46-68 +4º/+8ºC

GRUPOS REMOTOS +4º/+8ºC

SPLENDID +4º/+80ºC

MAXISELF +4º/+80ºC

CRISTAL RECTO 1P NEUTRA

CRISTAL RECTO 2P NEUTRA

CRISTAL CURVADO 1P NEUTRA

CRISTAL CURVADO 2P NEUTRA

HONDA +30º/+90ºC