MODULI PER BUFFET PER ALBERGHI

BUFFETS MODULARES  +4º/+80ºC

BUFFETS 360º +2º/+4ºC

SELF-SERVICE +4º/+80ºC

MAXISELF +4º/+80ºC

QBO +4º/+8ºC

INTEGRA +2º/+60ºC

DROP-IN +4º/+60ºC

DOLCE +8º/+12ºC

VELA +2º/+6ºC

COMPAK +4º/+8ºC

HONDA +30º/+90ºC

STANDARD +4º/+80ºC

DOS PISOS +4º/+80ºC

SHARK 1P +4º/+80ºC

SHARK 2P +4º/+80ºC

SLIM +4º/+8ºC

CUBE +4º/+8ºC

LOGIC +4º/+80ºC

46-68 +4º/+8ºC

GRUPOS REMOTOS +4º/+8ºC

SPLENDID +4º/+80ºC

CRISTAL RECTO 1P NEUTRA

CRISTAL RECTO 2P NEUTRA

CRISTAL CURVADO 1P NEUTRA

CRISTAL CURVADO 2P NEUTRA